Начало

Мнения и анализи

Често срещани жалби


Дата: 2015-04-11 21:13


Проблеми в сферата на здравеопазването, във връзка с които пациенти и/или техни близки търсят съдействие от БАЗП:

 

ЖАЛБИ 2014 г.

1.   Пациентка от гр. Бургас се оплаква от неуспешно извършена операция за отстраняване на хемороиди, извършена в  Онклиник Бургас на стойност 600 лв. След като сезира с жалба директора на Онклиник, сумата й беше възстановена.

2.   На пациент от гр. Кърджали при провеждане на профилактични изследвания на кръв и урина се дава да подпише амбулаторен лист, но не с неговото име. На въпроса „защо" лекарят отвръща с крясъци, а сами пациент забелязва, че и други пациенти дават кръв на името на други хора. Посъветван е да сезира с жалба Регионална здравна инспекция гр. Кърджали за изясняване на случая.

 

КОНСУЛТАЦИИ 2014 г.

 

1.   Въпрос: Имам ли право, на специализирана лекарска помощ, след като 3 години живях в Испания, от 4 месеца работя в България?

Отговор: За да упражнявате в пълен обем здравните си права, трябва да сте заплатили здравните си осигуровки три години назад. Относно периода, в който сте ги заплащали в Испания, то той се приспада. За целта трябва да подадете заявление Е104 в Регионална здравно-осигурителна каса. РЗОК ще изискат документ от институцията в Испания, доказващ, че осигуровките са в действителност платени.

 

2.   Въпрос: Бременна съм в 5 месец,на какви стоматологични процедури имам право?

Отговор: Заплатените от НЗОК стоматологични услуги за бременни пациентки, освен стандартните, са 1 допълнителен профилактичен преглед.

Останалите медицински услуги по програма Майчино здравеопазване може да видите на следния линк: http://www.patient.bg/myrights.php?q=1#vashite_prava

 

3.    Въпрос: Студентка съм, напуснала България на 25.08.2013 г. и живееща във Франция към момента. Имам издадена Европейска Здравноосигурителна Карта, която изтича на 29.07.2014 г. . Преди да замина за Франция съм подала Заявление по чл.40, ал.1 от Закона за здравното осигуряване, че напускам страната. Какво следва да направи, за да  й издаде нова Европейска Здравноосигурителна Карта, задължителна за всички лица, които пребивават повече от 1 месец в страна от Европейския съюз?

Отговор: Във връзка със случая Ви, направихме запитвания до НАП. Експертите на НАП след проверката обясниха, че не е трябвало да подавате заявлението по чл. 40 от Закона за здравното осигуряване. Тъй като след извършената справка по ЕГН, НАП установиха, че от 01.09.2013 г. Вие се считате за напуснала българската здравно осигурителна система. За да се върнете към нея (и съответно да Ви бъде издадена нова евр. здравна карта) следва да заплатите по 33,60 лв на месец за последните 2 години и същевременно да подадете заявление за завръщане към НЗОК.

 

 4.    Въпрос: Страдам от епилепсия от 22 години. Сега пия Трилептал и Кепра и се чувствам добре. Вчера разбрах, обаче, че вече и те се доплащат. В аптеката ми взеха 53 лв. Кажете ми, има ли към кого да се обърна и може ли да се направи нещо?

 

Отговор: относно цената на лекарствените продукти Keppra film coated tablets 1000 mg х 30 и Trileptal film coated tablets 600 mg x 50. БАЗП направи запитване до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти. Оттам ни отговориха, че Keppra film coated tablets 1000 mg х 30 е от групата на лекарствените продукти с активна съставка Levetiracetam. В тази група лекарственият продукт Levetiracetam e ценообразуващият продукт (референт), чиято стойност е най-ниска. С цел пестене на публични средства НЗОК заплаща стойността на този продукт, поради това се налага за използвания от Вас лекарствен продукт да доплащате разликата до продажната цена. Аналогично е положението и с лекарствения продукт Trileptal mg film coated tablets 600 x 50. Ценообразуващият продукт в неговата група е Tevaleptin film coated tablets 600 mg x 50 с цена от 25,90 лв. и съответно НЗОК поема тази стойност. Препоръчваме Ви да се консултирате с лекуващия лекар, ако е възможно да предпише аналогични лекарствени продукти, които се заплащат в по-голяма степен или изцяло от НЗОК.

 

 

Жалби 2015 г:

 

1.            Пациент се жали от експертно решение на ТЕЛК Общи заболявания, Първи МБАЛ, пети състав, с което решение му е определен 15 % н.т.р. (предишното му експертно решение е с определени 52 % н.т.р.). Диагнозата е една и съща - двустранна невросензорна загуба на слуха, което е прогресивно и трайно заболяване, получено в детска възраст. Пациентът е посъветвам да обжалва пред НЕЛК решението. Разяснено му е как трябва да се оформи жалбата, за да има ефект - да посочва основанията за обжалване, както и доказателства. Обяснено е, че НЕЛК се произнася по жалбите в срок от 45 дни от постъпването им, като извършва клиничен преглед и обсъжда наличните документи. Както и че ако пациента не е доволен от решението на НЕЛК може да обжалва пред Административен съд София по реда на Административно-процесуалния кодекс, а при необходимост и пред Върховен административен съд.

2.    Пациент се жали от МБАЛ Лайф Хоспитал Бургас поради неправилно лечение на фрактура едната кост над китката. Ръката му е гипсирана до лакътя вместо да се оперира. Резултатът е, че при самото зарастване накриво костта се  е скъсила и няма как да се раздвижи добре дори и след рехабилитация. Пациентът иска да заведе дело за телесна повреда срещу лекаря. Разяснен му е реда за това: подаване на жалба до прокуратурата за извършено престъпление по непредпазливост - причиняване на телесна повреда поради немарливо изпълнение на лекарско задължение. В хода на наказателното производство и по-точно на първото съдебно заседание следва да се предяви граждански иск за исканото обезщетение.Жалбата до прокуратурата и молбата за предявяване на гражданския иск трябва да са изготвени много прецизно, да сочат доказателства за нанесената вреда и най-вече да доказват причинно-следствената връзка между извършеното от лекаря и скъсяването на костта. В противен случай има опасност да и двата документа да се отхвърлят. Това е единият вариант, който по същество е предявяване на граждански иск в хода на наказателно производство. Другият вариант е да не се води наказателно производство, а да подадете искова молба в съда (по местоизвършване на деянието) за завеждане на граждански иск. За нея, разбира се, важи също горното правило относно обезпечеността откъм доказателства. Към исковата молба се прилагат Вносна бележка за платена държавна такса - в размер на 4% върху претендираната сума, но не по-малко от 50.00 лв.

3.    Пациентка се оплаква от центъра за спешна помощ. Обажда им се, за да извика линейка, защото мъжът й е с температура 39 градуса. От центъра отказват да изпратят линейка и казват да потърсят помощ от личния лекар. Пациентката пита що за спешна помощ е тази, която отказва да отиде на адрес? БАЗП информира за това как българските закони определят "спешността". Това е такова състояние, което е животозастрашаващо за пациента. (В тази връзка е важно дали пациента е имал и други оплаквания и дали  те са съобщени на спешния център.) В останалите случай - когато състоянието на пациента не е животозасрашаващо, следва пациетът да се обърне към центровете за неотложна помощ (която е различна от спешната), сам да отиде до там или да посети личен лекар. Личния лекар от своя страна би следвало да има сключен договор с такъв център, който да обслужва пациентите му, когато той не е на работа. Съветваме да попитат изрично личния лекар за това с кой център има сключен договор.

4.   Пациентка се оплаква, че след извършено абразио кърви. Поради което й е направена хистероскопия включваща аблация на ендуметриума. Хистологията е пролиферативен ендуметриум миометриум и ствол от полип. Преди манипулацията лекарката не изяснява последиците от аблацията, както и че води до премахване на матката след известно време. Пациентката пита какви са правата й в този случай.

5.   Тъй като пациентката не е подписвала Декларацията за информирано съгласие за извършената хистероскопия, и са разяснени правата в този случай, а именно, че санкцията при евентуална жалба от пациент за липса на информирано съгласие, е глоба в размер на 1000-3000 лв. Тъй като в резултат от извършената без получаване на информирано съгласие интервенция за пациентката в случая са настъпили неблагоприятни последици, свързани свлошаване на здравословното й състояние - имуществени (заплащане на допълнително лечение) и неимуществени (физическа и психическа болка и страдание), то тя има право на имуществено обезщетение за причинените от непозволеното увреждане вреди. Приложение тук намират дисциплинарната, административно-наказателната и/или наказателната отговорност. Лекарят, който е извършил аблацията може да бъде наказан с дисциплинарно наказание (например забележка) поради това, че не е спазил установените трудови правила, свързани с получаването на информирано съгласие (дисциплинарна отговорност), и/или да му бъде наложена административно-наказателна глоба, поради нарушаване на законовите изисквания за получаване на информирано съгласие (административна отговорност по чл. 220, ал. 2 Закон за здравето: който окаже медицинска помощ без информирано съгласие на пациента или в нарушение на изискванията за даване на информирано съгласие от пациента, се наказва с глоба от 500 до 1500 лв., а при повторно нарушение - с лишаване от правото да упражнява медицинска професия за срок от 6 месеца до 1 година).От всички видове юридическа отговорност обаче смятам, че най-голямо значение има гражданската отговорност. Гражданската отговорност на лекаря се свързва с неспазването на дължимата грижа. Тази забрана е установена в чл. 45, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите. И тя гласи, че всеки, който виновно е причинил вреди другиму, е длъжен да ги поправи. Във връзка с това лекарят е длъжен да плати обезщетение, равно на стойността на причинените на пациента имуществени вреди. На обезщетения подлежат и неимуществените вреди, които се определят от съда по справедливост.

 

КОНСУЛТАЦИИ 2015 г.

 

1.    Пациентка от София се интересува какви са правата й за това, че личната лекарка отказва направление за специалист УНГ на тригодишния й син вследствие, на забавянето на прегледа състоянието на детето се влошава. Разяснено й е, дори да са свършили направленията на личната лекарка не е трябвало при наличието на показания да отказва. Освен това тя има 30 % направления над лимита . Посъветвана е да се възползва от правото си, възникващо месец юни да смени личния си лекар.

2.   Пациентка питам колко време трябва да мине, за да бъде получена пенсията, след като експертното й решение от ТЕЛК Пазарджик е от 08.12.2014 г. и е подпечатано,че не е обжалвано на 29.12.2014, а последна пенсия с предишно експертно решение получих на 15.06.2014 г. Обяснено е на пациентката, че щом старото експертно решение е изтекло и датата, която са й дали от ТЕЛК за преосвидетелстване е закъсняла, поради което тя не се получавала пенсия толкова месеци, то това обстоятелство, че по вина на ТЕЛК преосвидетелстването се е забавило, трябва да е вписано в новото решение. Процедурата е ТЕЛК да изпрати на НОИ новото решение, а НОИ има законов срок от 4 месеца да започне изплащане на новата пенсия, включително и за предишния период, в който не е получавана такава. Представител на БАЗП разговаря с НОИ София във връзка със случая и оттам обясниха, че въпреки 4-ри месечния законов срок, те изплащат пенсиите в едномесечен срок.

Примерни жалба и консултации
Дата: 20.05.2015 г.


1. Майка на малолетен пациент ни пита към кого да се обърне, за да получи обезщетение за сумата, която е платила за преглед  при специалист поради отказ на личния лекар да издаде направление, въпреки, че след 5 дни лечение  здравословното положение на детето се е влошило. БАЗП отговаря, че да получи обезщетение в случая е почти невъзможно, тъй като в България все още няма Фонд за обезщетение на пациенти. Тоест единственият начин остава да  се заведе дело в съда за причинени щети. Другото, което се препоръчва, е смяна на личния лекар - от 1 до 30 юни чрез директно записване при нов лекар.

2.  Пациентка задава въпрос към коя институция трябва да подаде жалба относно желанието й за проверки в лечебното заведение поради заразяване й с вирус Хепатит C. Посъветвана е от БАЗП да подаде жалба до директора на Регионална здравна инспекция, в качеството му на ръководител на компетентната държавна институция, която има правомощия да извърши проверка по случая.

3.   Пациент, на който е извършена биопсия от тумор  поискал да получи взетия хистологичен материал с цел допълнителни изследвания. Пита БАЗП имат ли право от лечебното заведение да му откажат.  БАЗП обясни, че той има право срещу разписване на документ (протокол) да получи парафиновото блокче и че има право да се изследва и в друга лаборатория. Има опция от лечебното заведение да поискат  да върне блокчето. Но дори въпреки това, резултатът пак ще е постигнат.

 

01.04.2015 г.                                                                      Изготвил: Мария Алескиева

 

 

 

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE

Автор: БАЗП  Източник: БАЗП

КоментариВидео: БАЗП права на пациента

Анкета

Прави ли ви лекуващия лекар антибиограма преди да ви изпише антибиотик?

Да
Не


Общо гласове: 5193

Партньори